Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις της Αρχαιολογικής Εταιρείας περιλαμβάνουν:

  1. τη «Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» (ΒΑΕ), όπως επιγράφεται η σειρά των αυτοτελών της δημοσιευμάτων,
  2. το περιοδικό «Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» (ΠΑΕ)
  3. το περιοδικό «Αρχαιολογική Εφημερίς» (ΑΕ)
  4. το περιοδικό «Το Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» (Έργον)
  5. το περιοδικό «Ο Μέντωρ»

Οι τρεις βασικότερες εκδόσεις της Εταιρείας, η Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΒΑΕ), τα Πρακτικά (ΠΑΕ) και η Αρχαιολογική Εφημερίς (ΑΕ) αποτελούν το κύριο σώμα της ελληνικής αρχαιολογικής βιβλιογραφίας, η οποία συμπληρώνεται με τα δημοσιεύματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα περιοδικά Αρχαιολογικόν Δελτίον (ΑΔ), Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (ΑΑΑ) και τη σειρά «Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου».

Η Εταιρεία εκτός από τις παραπάνω γνωστές της εκδόσεις εδημοσίευσε σε φυλλάδια τους κατά καιρούς οργανισμούς της, τη νομοθεσία για τις αρχαιότητες και διάφορα υπομνήματα υπηρεσιακής φύσεως, των οποίων η εύρεση και κατάταξη δεν είναι εύκολη γιατί διανέμονταν χωρίς να έχουν ούτε σκοπό ούτε αξιώσεις επιστημονικές και έτσι η διατήρησή τους δεν κρινόταν αναγκαία.

Τα παλαιότερα χρόνια την επιμέλεια της εκτυπώσεως των δημοσιευμάτων της Εταιρείας είχε ο γραμματεύς, αργότερα υπάλληλος του Γραφείου ή σύμβουλος, όπως ο Αθανάσιος Κουμανούδης, ο Κυριάκος Μυλωνάς, ο Βαλέριος Στάης και κυρίως ο Βασίλειος Λεονάρδος.

Με την αύξηση του αριθμού των δημοσιευμάτων της Εταιρείας, ανάλογη ήταν και η αύξηση των προσώπων που ασχολούνται με τις νέες εκδόσεις.