Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Μονογραφίες 1992 - 1995 (ΒΑΕ 121 -153)
  Μονογραφίες που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1992 - 1995

  • 121. Δημήτριος Λαζαρίδης - A ικατερίνη P ωμιοπούλου - Γιάννης T ουράτσογλου
   O τύμβος της Νικήσιανης
   1992
   28' 21 εκ., σ. 69, εικ. 21, Ε΄ έγχρ. πίν., πίν. 46
   ISBN 960-7036-09-3
   Dimitrios Lazarides - Aikaterini Romiopoulou - John Touratsoglou
   The Tumulus of Nikissiani
   1992
   28' 21 cms, 69 pp., 21 figs, Ε΄ col. pls, 46 pls
   ISBN 960-7036-09-3
  • 122. Πάνος Δ. B αλαβάνης
   Παναθηναϊκοί αμφορείς από την E ρέτρια. Συμβολή στην αττική αγγειογραφία του 4ου π.Χ. αι.
   1991
   24' 17 εκ., σ. XXIII +357, πίν. 167
   ISBN 960-7036-10-7
   Panos D. Valavanis
   Panathenaic Amphorae from Eretria . A Contribution to Attic Vase-painting of the 4th Century B.C.
   1991
   24' 17 cms, XXIII+357 pp., 167 pls
   ISBN 960-7036-10-7
  • 123. Mαρία Aσπρά-Bαρδαβάκη
   Oι μικρογραφίες του Aκαθίστου στον Κώδικα Garrett 13, Princeton
   1992
   28' 21 εκ., σ. 164, πίν. 210
   ISBN 960-7036-11-5
   Maria Aspra-Vardavaki
   The Miniatures of the Akathistos Hymn in Codex Garrett 13, Princeton
   1992
   28' 21 cms, 164 pp., 210 pls
   ISBN 960-7036-11-5
  • 124. Iωάννης E. Πετρόχειλος
   Βαλέριος Στάης
   1992
   21' 14 εκ., σ. 52, εικ. 8
   ISBN 960-7036-12-3
   John E. Petrochilos
   Valerios Stais
   1992
   21' 14 cms, 52 pp., 8 figs
   ISBN 960-7036-12-3
  • 125. Eva Simantoni-Bournia
   La céramique à reliefs au Musée de Chios
   (in French)
   1992
   28,5' 21 cms, 117 pp., 29 pls
   ISBN 960-7036-13-1
  • 126. Γεώργιος Σωτηρίου
   Αι χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας
   2η έκδ. 1993
   28' 21 εκ., σ. 158, εικ. 209, πίν. Ε΄
   ISBN 960-7036-29-8
   George Sotiriou
   Christian Thebes in Thessaly
   2nd ed. 1993
   28' 21 cms, 158 pp., 209 figs, Ε΄ pls
   ISBN 960-7036-29-8
  • 127. A ρχείον των Μνημείων των A θηνών και της A ττικής 1. Ευρετήρια των περιοδικών A θήναιον (1872-1881) και Φιλίστωρ (1861-1863)
   1992
   28' 21 εκ., σ. 229
   ISBN 960-7036-20-4
   Archive of the Monuments of Athens and Attica 1. Indexes to the Periodicals Athenaion (1872-1881) and Philistor (1861-1863)
   1992
   28' 21 cms, 229 pp.
   ISBN 960-7036-20-4
  • 128. Στέλλα Δρούγου
   Aνασκαφή Πέλλας 1957-1964: Oι πήλινοι λύχνοι
   1992
   28' 21 εκ., σ. 34, εικ. 18, πίν. 89
   ISBN 960-7036-16-6
   Stella Drougou
   Excavations at Pella , 1957-1964: The Clay Lamps
   1992
   28' 21 cms, 134 pp., 18 figs, 89 pls
   ISBN 960-7036-16-6
  • 129. Πολύμνια M εταξά- Muhly
   Μινωικός λαξευτός τάφος στον Πόρο H ρακλείου
   1992
   28' 21 εκ., σ. 197, εικ. 34, πίν. 41
   ISBN 960-7036-15-8
   Polymnia Metaxa-Muhly
   A Minoan Rock-cut Tomb at Poros, Iraklion
   1992
   28' 21 cms, 197 pp., 34 figs, 41 pls
   ISBN 960-7036-15-8
  • 130. N ικόλαος B . Δρανδάκης - E λένη Δωρή -
   B ικτώρια K έπετζη - M αρία K ωνσταντουδάκη
   Έρευνα στην Κάτω Μάνη
   1993
   24' 17 εκ., σ. η΄+242, πίν. 50
   ISBN 960-7036-14- X
   Nicolaos B. Drandakis - Eleni Dori - Victoria Kepedzi - Maria Konstantoudaki
   Research in Kato Mani
   1993
   24' 17 cms, η΄+242 pp., 50 pls
   ISBN 960-7036-14-X
  • 131. Στέφανος Aθ. Kουμανούδης
   Aττικής επιγραφαί επιτύμβιοι
   1881, ανατ. 1993
   28' 21 εκ., σ. 11+λβ΄+460
   ISBN 960-7036-24-7
   Stephanos A. Kumanudes
   Attic Funerary Inscriptions
   1881, repr. 1993
   28' 21 cms, 11+λβ΄+460 pp.
   ISBN 960-7036-24-7
  • 132. Στέφανος Aθ. Kουμανούδης
   Aττικής Eπιγραφαί επιτύμβιοι. Προσθήκαι
   (εκδιδόμεναι υπό Στεφάνου Ν. Κουμανούδη και A γγέλου Π. Ματθαίου)
   1993
   28' 21 εκ., σ. 571
   ISBN 960-7036-25-5
   Stephanos A. Kumanudes
   Attic Funerary Inscriptions. Additions
   (edited by Stephanos N. Kumanudes and Angelos P. Matthaiou)
   1993
   28' 21 cms , 571 pp .
   ISBN 960-7036-25-5
  • 133. Δημήτριος Γκόφας
   Μελέτες ιστορίας του ελληνικού δικαίου των συναλλαγών: A ρχαίου, βυζαντινού, μεταβυζαντινού
   1993
   28' 21 εκ., σ. 441
   ISBN 960-7036-26-3
   Dimitrios Gofas
   Studies in the History of Greek Mercantile Law: Ancient, Byzantine, Post-Byzantine
   1993
   28' 21 cms, 441 pp.
   ISBN 960-7036-26-3
  • 134. John D. Beazley
   H εξέλιξη του αττικού μελανόμορφου ρυθμού
   The Development of Attic Black-figure
   (Greek translation by Electra Andreadi)
   1993
   28' 20,5 cms, XXXI+158 pp., 104 pls
   ISBN 960-7036-27-Λ
  • 135. John A. Papapostolou
   Achaean Grave Stelai
   (in English)
   1993
   28' 21 cms, 149 pp., 76+XIX pls
   ISBN 960-7036-22- X
  • 136. A ρχείον των Μνημείων των A θηνών και της A ττικής 2. Ευρετήρια: Ludwig Ross , Die Demen vonAttika ( Halle 1846)- E φημερίς των Φιλομαθών (1855-1876 και 1879-1880)- E φημερίς Ώρα (1875-1889)
   1993
   28' 21 εκ., σ. 143
   ISBN 960-7036-32-8
   Archive of the Monuments of Athens and Attica 2. Indexes: Ludwig Ross, Die Demen von Attika ( Halle 1846); Ephemeris ton Philomathon (1885-1876, 1879-1880); Newspaper Ora (1875-1889)
   1993
   28' 21 cms , 143 pp .
   ISBN 960-7036-32-8
  • 137. Γ΄ E πιστημονική Συνάντηση για την E λληνιστική Κεραμική, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991, Θεσσαλονίκη
   (σε 2 τόμους: A : K είμενο, B : Πίνακες)
   1994
   28' 21 εκ., A ( K είμ.) 396, B (Πίν.) σ. δ΄+291
   ISBN 960-7036-34-4
   Transactions of the 3rd Scientific Conference on Hellenistic Pottery, 24th-27th September 1991 , Thessaloniki
   (in two vols, A: Text, B: Plates)
   1994
   28' 21 cms, A (Text) 396, B (Plates) δ΄+291 pp.
   ISBN 960-7036-34-4
  • 138. M ανόλης A νδρόνικος
   Βεργίνα ΙΙ: O «τάφος της Περσεφόνης»
   1994
   28' 21 εκ., σ. 158, εικ. 49, XII έγχρ. πίν.
   ISBN 960-7036-33-6
   Manolis Andronikos
   Vergina II: The «Tomb of Persephone»
   1994
   28' 21 cms, 158 pp., 49 figs, XII col. pls
   ISBN 960-7036-33-6
  • 139. K ωνσταντίνος Θ. Συριόπουλος
   H προϊστορική κατοίκησις της E λλάδος καιη γένεσις του ελληνικού έθνους
   (σε 2 τόμους)
   1994-1995
   24' 17 εκ., σ. CXXIII -1717, 127 χάρτες
   ISBN 960-7036-54-9
   960-7036-55-7
  • ConstantinosTh. Syriopoulos
   The Prehistoric Inhabiting of Greece and the Origin of the Greek Nation
   (in two vols)
   1994-1995
   24' 17 cms, CXXIII-1717 pp., 127 maps
   ISBN 960-7036-54-9
   960-7036-55-7
  • 140. Alexander Papageorgiou-Venetas
   Athens : The Ancient Heritage and the Historic Cityscape in a Modern Metropolis
   (in English)
   1994
   31' 30 cms, XXIII+445 pp., 457 figs
   ISBN 960-7036-41-7
  • 141. N ικόλαος B . Δρανδράκης
   Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης
   1995
   28' 21 εκ., σ. 502, 112 έγχρ. πίν.
   ISBN 960-7036-40-9
   Nicolaos B. Drandakis
   Byzantine Wall-paintings at Mesa Mani
   1995
   28' 21 cms, 502 pp., 112 col. pls
   ISBN 960-7036-40-9
  • 142. Manolis Andronikos
   Vergina II: The «Tomb of Persephone»
   (in English)
   1994
   28' 21 cms, 147 pp., 40 figs, XII col. pls
   ISBN 960-7036-42-5
  • 143. X ριστίνα T ελεβάντου
   A κρωτήρι Θήρας: O ι τοιχογραφίες της Δυτικής O ικίας
   1994
   28' 21 εκ., σ. 422, 60 πίν., 81 έγχρ. πίν., 17 αναδιπλ. σχέδ. και έγχρ. πίν. σε ιδιαίτερη θήκη
   ISBN 960-7036-43-3
   Christina Televantou
   Akrotiri, Thera: The Frescoes in the West House
   1994
   28' 21 cms, 422 pp., 60 pls, 81 col. pls, 17 folding plans and col. pls under separate cover
   ISBN 960-7036-43-3
  • 144. B ασίλειος X . Πετράκος
   Τα αρχαία της E λλάδος κατά τον Πόλεμο 1940-1944
   1994
   24' 17 εκ., σ. 116, εικ. 53, 5 έγχρ. εικ.
   ISBN 960-7036-44-1
   Basil Ch. Petrakos
   The Antiquities of Greece during the 1940-1944 War
   1994
   24' 17 cms, 116 pp., 53 figs, 5 col. figs
   ISBN 960-7036-44-1
  • 145. Ernst Buschor
   Το ελληνιστικό πορτραίτο
   The Hellenistic Portrait
   (Greek translation by George Dontas)
   1995
   24' 17 cms, 143 pp., 80 pls
   ISBN 960-7036-45-X
  • 146. Bασίλειος X. Πετράκος
   Μαραθών: A ρχαιολογικός O δηγός
   ( A ρχαίοι τόποι και M ουσεία της E λλάδος, A ρ. 6)
   1995
   20' 14 εκ., σ. 198, εικ. 108
   ISBN 960-7036-46-8
   Basil Ch. Petrakos
   Marathon : An Archaeological Guide
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 6)
   1995
   20' 14 cms, 198 pp., 108 figs
   ISBN 960-7036-46-8
  • 147. Άρτεμις Ωνάσογλου
   H « O ικία του τάφου των τριπόδων» στις Μυκήνες
   1995
   28' 21 εκ., σ. 150, εικ. 58, πίν. 60, 1 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-7036-49-2
   Artemis Onassoglou
   The “House of the Tomb of the Tripods” at Mycenae
   1995
   28' 21 cms, 150 pp., 58 figs, 60 pls, 1 folding plan
   ISBN 960-7036-49-2
  • 148. Έρση M προύσκαρη
   H εκκλησία του A γίου Γεωργίου των E λλήνων στη Βενετία
   1995
   28' 21 εκ., σ. λα΄+223, εικ. 112, 2 αναδιπλ. πίν.
   ISBN 960-7036-50-6
   Ersi Brouskari
   The Church of St. George of the Greeks at Venice
   1995
   28' 21 cms, λα΄+223 pp., 112 figs, 2 folding plans
   ISBN 960-7036-50-6
  • 149. X ρήστος K αρούζος
   Μικρά κείμενα
   1995
   24' 17 εκ. σ. ζ΄+484
   ISBN 960-7036-48-4
   Christos Karouzos
   Short Texts
   1995
   24' 17 cms, ζ΄+484 pp.
   ISBN 960-7036-48-4
  • 150. B ασίλειος X . Πετράκος
   H περιπέτεια της ελληνικής αρχαιολογίας στον βίο του Χρήστου Καρούζου
   1995
   24' 17 εκ., σ. 217
   ISBN 960-7036-47-6
   Basil Ch. Petrakos
   The Adventure of Greek Archaeology in the Life of Christos Karouzos
   1995
   24' 17 cms, 217 pp.
   ISBN 960-7036-47-6
  • 151. Θεοδοσία Στεφανίδου-Tιβερίου
   Το μικρό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη
   1995
   28' 21 εκ., σ. 127, πίν. 32
   ISBN 960-7036-51-4
   Theodosia Stefanidou-Tiveriou
   The Small Arch of Galerius at Thessaloniki
   1995
   28' 21 cms, 127 pp., 32 pls
   ISBN 960-7036-51-4
  • 152. Nτόρα Bασιλικού
   O μυκηναϊκός πολιτισμός
   1995
   24' 17 εκ., σ. XVI +539, εικ. 307
   ISBN 960-7036-52-2
   Dora Vassilikou
   The Mycenaean Civilization
   1995
   24' 17 cms, XVI+539 pp., 307 figs
   ISBN 960-7036-52-2
  • 153. M αρία Παντελίδου Γκόφα
   H νεολιθική Νέα Μάκρη: H κεραμεική
   1995
   28' 21 εκ., σ. 332, εικ. Θ+66, σχέδια 76
   ISBN 960-7036-53-0
   Maria Pantelidou Gofa
   Neolithic Nea Makri: The Pottery
   1995
   28' 21 cms, 332 pp., Θ+66 figs, 76 drawings
   ISBN 960-7036-53-0
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα