Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Μονογραφίες 1969 - 1979 (ΒΑΕ 62 - 91)
  Μονογραφίες που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1969 - 1979

  • 62. Mανόλης Aνδρόνικος
   Βεργίνα Ι: Το νεκροταφείον των τύμβων
   1969
   31,5' 23,5 εκ., σ. ζ΄+299, εικ. 108, πίν. 135, ΚΓ΄ πίν. κειμ.
   Manolis Andronikos
   Vergina I: The Tumulus Cemetery
   1969
   31,5' 23,5 cms, ζ΄+299 pp., 108 figs, 135 pls, ΚΓ΄ text pls
  • 63. Bασίλειος Πετράκος
   O Ωρωπός και το ιερόν του Aμφιαράου
   1968
   24,5' 18 εκ., σ. ιδ΄+222, εικ. 43, πίν. 63, Α΄ text pl.
   Basil Petrakos
   Oropos and the Sanctuary of Amphiaraos
   1968
   24,5' 18 cms, ιδ΄+222 pp., 43 figs, 63 pls, Α΄ πίν. κειμ.
  • 64. Aναστάσιος K. Oρλάνδος
   Μοναστηριακή αρχιτεκτονική
   2η έκδ. 1958
   Aνατ. 1999
   28,4' 21 εκ., σ. 179, εικ. 177
   Anastasios K. Orlandos
   Monastery Architecture
   2nd ed. 1958
   Repr. 1999
   28,4' 21 cms, 179 pp., 177 figs
  • 65. Eυστάθιος Γ. Στίκας
   Το οικοδομικόν χρονικόν της Μονής του Oσίου Λουκά Φωκίδος
   1970
   31,5' 23 εκ., σ. ια΄+299, εικ. 135, πίν. 184, Β΄ έγχρ. πίν., ΙΒ΄ πίν. κειμ.
   Eustathios G. Stikas
   The Building Chronicle of the Hosios Loukas Monastery in Phokis
   1970
   31,5' 23 cms, ια΄+299 pp., 135 figs, 184 pls, Β΄ col. pls, ΙΒ΄ text pls
  • 66. Aντώνιος Zώης
   Προβλήματα χρονολογίας της μινωικής κεραμεικής: Γούρνες, Τύλισος, Μάλια
   1969
   29' 21,5 εκ., σ. ζ΄+99, πίν. 47, Β΄ έγχρ. πίν.
   Antonios Zois
   Problems in the Dating of Minoan Pottery: Gournes, Tylisos, Malia
   1969
   29' 21,5 cms, ζ΄+99 pp., 47 pls, Β΄ col. pls
  • 67. Σπυρίδων E. Iακωβίδης
   Περατή: Το νεκροταφείον
   (3 τόμοι: A: Oι τάφοι και τα ευρήματα, B΄: Γενικές παρατηρήσεις, Γ΄: Πίνακες)
   1969-1970
   31' 23 εκ., Α΄: σ. ια΄+473, εικ. 155. Β΄: σ. ιθ΄+483, 161 εικ., IV έγχρ. πίν., Γ΄: σ. 38, πίν. 190
   Spyridon E. Iakovides
   Perati: The Cemetery
   (three vols, Α΄: The Tombs and the Finds, Β΄: General Observations, Γ΄: Plates)
   1969-1970
   31' 23 cms, Α΄: ια΄+473 pp., 155 figs. Β΄: ιθ΄+483 pp., 161 figs, IV col. pls, Γ΄: 38 pp., 190 pls
  • 68. Xαρά Tζαβέλλα-Evjen
   Τα πτερωτά όντα της προϊστορικής εποχής του Αιγαίου
   1970
   24' 17 εικ., σ. 135, πίν. 40
   Hara Tzavella-Evjen
   The Feathered Creatures of the Prehistoric Age in the Aegean
   1970
   24' 17 cms, 135 pp., 40 pls
  • 69. Θεοδώρα Γ. Kαράγιωργα
   «Γοργείη κεφαλή». Καταγωγή και νόημα της γοργονικής μορφής εν τη λατρεία και τη τέχνη των αρχαϊκών χρόνων
   1970
   24,5' 17 εκ., σ. ις΄+158, εικ. 15, πίν. 23
   Theodora G. Karagiorga
   “Γοργείη Κεφαλή”. The Origins and Meaning of the Gorgon in Worship and Art in the Archaic Period
   1970
   24,5' 17 cms, ις΄+158 pp., 15 figs, 23 pls
  • 70. Δέσποινα Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου
   Πέλλα Ι: Iστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι
   1971
   28' 21 εκ., σ. ι΄+257, Β΄ έγχρ. πίν., 40 πίν.
   Despina Papaconstantinou-Diamantourou
   Pella I: Historical Review and Evidence
   1971
   28' 21 cms, ι΄+257 pp., Β΄ col. pls, 40 pls
  • 71. Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη
   Μινωικόν ζώμα
   1971
   24' 17 εκ., σ. κγ΄+259, εικ. 77, F΄ έγχρ. πίν., 54 πίν., I αναδιπλούμενος πίν.
   Efi Sapouna-Sakellaraki
   Minoan Zoma
   1971
   24' 17 cms, κγ΄+259 pp., 77 figs, F΄ col. pls, 54 pls, I folding pl.
  • 72. Θεόδωρος Σπυρόπουλος
   Yστερομυκηναϊκοί ελλαδικοί θησαυροί
   1972
   28' 21 εκ., σ. ιε΄+233, εικ. 144, πίν. 37
   Theodoros G. Spyropoulos
   Late Mycenaean Helladic Treasures
   1972
   28' 21 cms, ιε΄+233 pp., 144 figs, 37 pls
  • 73. Γεώργιος E. Mυλωνάς
   O ταφικός κύκλος Β των Μυκηνών
   (2 τόμοι, A: Kείμενο, B: Πίνακες)
   1973
   30,8' 23 εκ., A: σ. κδ΄+442, εικ. 30, 9 έγχρ. εικ., Β΄ αναδιπλ. πίν. B: σ. ις΄, πίν. 249
   George E. Mylonas
   The Grave Circle B of Mycenae
   (two vols, A: Text, B: Plates)
   1973
   30,8' 23 cms, A: κδ΄+442 pp., 30 figs, 9 col. figs, Β΄ folding pls. B: ις΄ pp., 249 pls
  • 74. Γρηγόριος Kωνσταντινόπουλος
   O ροδιακός κόσμος: Ι. Λίνδος
   1972
   24' 17 εκ., σ. 82, εικ. 4
   Grigorios Constantinopoulos
   The Rhodian World: I. Lindos
   1972
   24' 17 cms, 82 pp., 4 figs
  • 75. Στυλιανός Πελεκανίδης
   Καλλιέργης, «όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος»
   1973
   28' 21 εκ., σ. ι΄+175, εικ. 3, ΚΑ΄ έγχρ. πίν. + προμεσωπίδα, πίν. 83, 1 αναδιπλούμενος πίν.
   2η έκδ. 1994
   28' 21 εκ., σ. 175, 22 έγχρ. πίν., πίν. 83
   ISBN 960-7036-36-0
   Stylianos Pelekanides
   Kallierges, “the Best Painter in All Thessaly”
   1973
   28' 21 cms, ι΄+175 pp., 3 figs, ΚΑ΄ col. pls + frontis, 83 pls, 1 folding pl.
   2nd ed. 1994
   28' 21 cms, 175 pp., 22 col. pls, 83 pls
   ISBN 960-7036-36-0
  • 76. Aριστείδης Πασαδαίος
   O κεραμοπλαστικός διάκοσμος των βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινουπόλεως
   1973
   30,5' 23,5 εκ., σ. XII+89, πίν. 50, Β΄ αναδιπλ. πίν.
   Aristides Pasadaios
   The Clay Ornaments of Byzantine Buildings at Constantinople
   1973
   30,5' 23,5 cms, XII+89 pp., 50 pls, Β΄ folding pls
  • 77. Aγγελική Πιερίδου
   O πρωτογεωμετρικός ρυθμός εν Κύπρω
   1973
   21' 28 εκ., σ. ις΄+112, πίν. 35
   Angeliki Pieridou
   The Proto-geometric Style in Cyprus
   1973
   21' 28 cms, ις΄+112 pp., 35 pls
  • 78. Γεώργιος Στ. Kορρές
   H βιβλιογραφία του Eρρίκου Σλήμαν
   1974
   24' 17 εκ., σ. ις΄+200, εικ. 3, πίν. 16
   George St. Korres
   Bibliography of Heinrich Schliemann
   1974
   24' 17 cms, ις΄+200 pp., 3 figs, 16 pls
  • 78a. Nικόλαος Πλάτων
   Ζάκρος: Το νέον μινωικόν ανάκτορον
   1974
   24' 17 εκ., σ. 334, εικ. 141, 1 αναδιπλ. πίν.
   Nicolaos Platon
   Zakros: The New Minoan Palace
   (Ancient Sites and Museums in Greece Series, No. 5)
   1974
   24' 17 cms, 334 pp., 141 figs, 1 folding pl.
  • 79. Mάντω Kαραμεσίνη-Oικονομίδου
   H νομισματοκοπία της Νικοπόλεως
   1975
   28,5' 21,3 εκ., κ΄+σ. 201, εικ. 2, πίν. 71
   Manto Karamesini-Oikonomidou
   The Coinage of Nicopolis
   1975
   28,5' 21,3 cms, κ΄+201 pp., 2 figs, 71 pls
  • 80. Eυστάθιος Γ. Στίκας
   O κτίτωρ του καθολικού της Μονής του Oσίου Λουκά
   1975
   30,5' 22,5 εκ., σ. κ΄+158, εικ. 35, Θ΄ έγχρ. πίν. + προμετωπίδα, πίν. 33, F΄ παρενθ. πίν.
   Eustathios G. Stikas
   The Founder of the Katholikon of the Monastery of Hosios Loukas
   1975
   30,5' 22,5 cms, κ΄+158 pp., 35 figs, Θ΄ col. pls+frontis, 33 pls, F΄ folding pls
  • 81. Γεώργιος Mυλωνάς
   Το δυτικόν νεκροταφείον της Eλευσίνος
   (3 τόμοι, A+B΄: Kείμ., Γ΄: Πίνακες)
   1975
   30,5' 23 εκ., Α΄: σ. ιθ΄+357, εικ. 91, 4 έγχρ. πίν. Β΄: σ. ιε΄+355, εικ. 135, IX παρενθ. πίν. Γ΄: σ. λθ΄, πίν. Μ΄+438
   George E. Mylonas
   The West Cemetery of Eleusis
   (three vols, Α΄+Β΄: Text, Γ΄: Plates)
   1975
   30,5' 23 cms, Α΄: ιθ΄+357 pp., 91 figs, 4 col. pls. Β΄: ιε΄+355 pp., 135 figs, IX folding pls. Γ΄: λθ΄ pp., Μ΄+438 pls
  • 82. Iουλία Kουλεϊμάνη-Bοκοτοπούλου
   Χαλκαί κορινθιουργείς πρόχοι
   1975
   28' 21 εκ., σ. κς΄+205, εικ. XXIII, πίν. 56
   Ioulia Kouleimani-Vokotopoulou
   Corinthian Bronze Jugs
   1975
   28' 21 cms, κς΄+205 pp., XXIII figs, 56 pls
  • 83. Aντώνης Zώης
   Βασιλική Ι
   1976
   28' 21 εκ., σ. 134, πίν. 59, 7 παρένθ. πίν.
   Antonios Zois
   Vasiliki I
   1976
   28' 21 cms, 134 pp., 59 pls, 7 folding pls
  • 84. Iωάννης E. Bολανάκης
   Τα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της Eλλάδος
   1976
   28' 21 εκ., σ. κδ΄+154, 1 χάρτης, εικ. X, πίν. 9
   John El. Volanakis
   The Early Christian Baptisteries of Greece
   1976
   28' 21 cms, κδ΄+154 pp., 1 map, X figs, 9 pls
  • 85. Nικόλαος Πλάτων - William C. Brice
   Eνεπίγραφοι πινακίδες και πίθοι συστήματος Α εκ Ζάκρου – Inscribed Tablets and Pithos of Linear A System from Zakro
   (Eλληνικά και Aγγλικά)
   1975
   30,5' 23 εκ., σ. 236, εικ. 16, πίν. 41
   Nicolaos Platon - William C. Brice
   Inscribed Tablets and Pithos of Linear A System from Zakro
   (in Greek and English)
   1975
   30,5' 23 cms, 236 pp., 16 figs, 41 pls
  • 86. Aναστάσιος K. Oρλάνδος
   H αρχιτεκτονική του Παρθενώνος
   (3 τόμοι, A΄: Πίνακες, B΄-Γ΄: Kείμενο)
   1976-1978
   Α΄: 46,5' 70 εκ., σ. 5, πίν. 103. Β΄+Γ΄: 31,5' 23 εκ., σ. κγ΄+ζ΄+779, εικ. 505, 13 έγχρ. πίν., παρένθ. πίν. XXXII
   2η έκδ. σε ένα τόμο 1995
   24' 17 εκ., σ. κζ΄+798, εικ. 505, έγχρ. πίν. 13, 35 αναδιπλούμενα σχέδια σε ξεχωριστή θήκη
   ISBN 960-7036-39-5
   Anastasios K. Orlandos
   The Architecture of the Parthenon
   (three vols, Α΄: Plates, Β΄-Γ΄: Text)
   1976-1978
   Α΄: 46,5' 70 cms, 5 pp., 103 pls. Β΄+Γ΄: 31,5' 23 cms, κγ΄+ζ΄+779 pp., 505 figs, 13 col. figs, XXXII folding pls
   2nd ed. in one vol. 1995
   24' 17 cms, κζ΄+798 pp., 505 figs, 13 col. figs, 35 folding plans under separate cover
   ISBN 960-7036-39-5
  • 87. Iωάννης A. Παπαποστόλου
   Τα σφραγίσματα των Χανίων
   1977
   24' 17 εκ., σ. ις΄+182, εικ. 60, πίν. 46
   John A. Papapostolou
   The Seal Impressions from Chania
   1977
   24' 17 cms, ις΄+182 pp., 60 figs, 46 pls
  • 88. Xρυσούλα Kαρδαρά
   Νάξος Ι: Aπλώματα Νάξου. Κινητά ευρήματα τάφων Α και Β
   1977
   30,5' 23 εκ., σ. ιε΄+97, εικ. 29, 12 παρένθ. πίν., πίν. 58
   Chrysoula Kardara
   Naxos I: Aplomata. Portable Finds from Tombs A and B
   1977
   30,5' 23 cms, ιε΄+97 pp., 29 figs, 12 folding pls, 58 pls
  • 89. Eυγενία Γιούρη
   O κρατήρας του Δερβενιού
   1978
   31' 23,5 εκ., σ. ι΄+176, εικ. 7, έγχρ. πίν. Η΄, πίν. 107
   Eugenia Yiouri
   The Derveni Krater
   1978
   31' 23,5 cms, ι΄+176 pp., 7 figs, Η΄ col. pls, 107 pls
  • 90. Στέφανος Kουμανούδης
   Θηβαϊκή προσωπογραφία
   1979
   24' 17 εκ., σ. η΄+222
   Stephanos Kumanudes
   Prosopography of Thebes
   1979
   24' 17 cms, η΄+222 pp.
  • 91. Θεοδοσία Στεφανίδου-Tιβερίου
   Νεοαττικά. Oι ανάγλυφοι πίνακες από το λιμάνι του Πειραιά
   1979
   28' 21 εκ., σ. ιθ΄+203, εικ. VIII, πίν. 63
   Theodosia Stefanidou-Tiveriou
   Neoattika. The Relief Plaques from the Port of Piraeus
   1979
   28' 21 cms, ιθ΄+203 pp., VIII figs, 63 pls
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα