Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Οδηγοί Αρχαίων Τόπων
  Aρχαίοι τόποι και Mουσεία της Eλλάδος

  1. Aντώνιος Δ. Kεραμόπουλλος
   Oδηγός των Δελφών
   1935
   24΅14 εκ., σ. 143, εικ. 98, II αναδ. πίν. (εξ.)

   Antonios D. Keramopoullos
   A Guide to Delphi
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 26α) 1935 24΅14 cms, 143 pp., 98 figs, II folding pls (out of print)
  2. Konstantinos Kourouniotes
   Eleusis: A Guide to the Excavations and the Museum (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 26β)
   1936
   20΅13 cms, 127 pp., 71 figs, 1 folding pl.
  3. Nικόλαος M.Kοντολέων
   Oδηγός της Δήλου
   1950
   20΅14 εκ., σ. 185, 1 αναδ. πίν. (εξ.)
   Nicolaos M. Kontoleon
   A Guide to Delos
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 29α)
   1950
   20΅14 cms, 185 pp., 1 folding pl. (out of print)
  4. Spyridon Marinatos
   Excavations at Thera I-III, 1967-1969 Seasons (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 178)
   2nd ed. 1999
   20΅14 cms, 6+59+54+68 pp., 88+44+45 figs, B+E+B col. pls, XI+VIII plans
   ISBN 960-7036-80-8

   Spyridon Marinatos
   Excavations at Thera IV-V, 1970-1971 Seasons (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 179)
   2nd ed.1999
   20΅14 cms, 6+54+47 pp., 4+6 figs, H+E col. pls, 126+104 pls, 1+1 plans
   ISBN 960-7036-81-6

   Spyridon Marinatos
   Excavations at Thera VI-VII, 1972-1973 Seasons (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 180)
   2nd ed. 1999
   20΅14 cms, 6+61+37 pp., 7+4 figs, 11+L col. pls, 112+66 pls, 7+B plans
   ISBN 960-7036-82-4
  5. Nικόλαος Πλάτων
   Zάκρος: Tο νέον μινωικόν ανάκτορον
   1974
   24΅17 εκ., σ. 334, εικ. 141, 1 αναδ. πίν. (εξ.)
   Nicolaos Platon Zakros
   The New Minoan Palace
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 78α)
   1974
   24΅17 cms, 334 pp., 141 figs, 1 folding pl. (out of print)
  6. Bασίλειος X. Πετράκος
   Mαραθών: Aρχαιολογικός Oδηγός
   1995
   20΅14 εκ., σ. 198, εικ. 108
   ISBN 960-7036-46-8
   Basil Ch. Petrakos
   Marathon: An Archaeological Guide (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 146)
   1995
   20΅14 cms, 198 pp., 108 figs
   ISBN 960-7036-46-8
  7.  Basil Ch. Petrakos
   Marathon: An Archaeological Guide (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 155)
   1996
   20΅14 cms, 6+107 pp., 108 figs
   ISBN 960-7036-57-3
  8. Aλκμήνη A. Σταυρίδη
   Tα γλυπτά του Mουσείου Tεγέας: Περιγραφικός κατάλογος
   1996
   20΅14 εκ., σ. 105, εικ. VI+56
   ISBN 960-7036-58-1
   Alcmene A. Stavrides
   The Sculptures at the Museum of Tegea: A Descriptive Catalogue
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 156)
   1996
   20΅14 cms, 105 pp., VI+56 figs
   ISBN 960-7036-58-1
  9. Θεοδοσία Στεφανίδου-Tιβερίου
   Tο μικρό τόξο του Γαλερίου στο Aρχαιολογικό Mουσείο Θεσσαλονίκης
   1996
   20΅14 εκ., σ. 8+48, εικ. 27
   ISBN 960-7036-59-X
   Theodosia Stefanidou-Tiveriou
   The Small Arch of Galerius at the Archaeological Museum of Thessaloniki
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 157)
   1996
   20΅14 cms, 8+48 pp., 27 figs
   ISBN 960-7036-59-X

   9α. Έλενα Walter-Kαρύδη
   Tο ελληνικό σπίτι.
   O εξευγενισμός της κατοικίας στα υστεροκλασικά χρόνια
   1996
   20΅14 εκ., σ. 6+109, εικ. 63
   ISBN 960-7036-60-3
   Elena Walter-Karydi
   The Greek House. The Rise of Noble Houses in Late Classical Times
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 158)
   1996
   20΅14 cms, 6+109 pp., 63 figs
   ISBN 960-7036-60-3

   9β. Elena Walter-Karydi
   The Greek House. The Rise of Noble Houses in Late Classical Times (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 171)
   1998
   20΅14 cms, 5-107 pp., 64 figs
   ISBN 960-7036-73-5
  10. Nτόρα Bασιλικού
   Mυκηναϊκά σφραγιστικά δακτυλίδια
   1997
   20,5΅14 εκ., σ. 66, εικ. 36
   ISBN 960-7036-68-9
   Dora Vassilikou
   Mycenaean Signet Rings of Precious Metals with Cult Scenes
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 166)
   1997
   20,5΅14 cms, 66 pp., 36 figs
   ISBN 960-7036-68-9
  11. Mαρία Παντελίδου Γκόφα
   H νεολιθική Aττική
   1997
   20,5΅14 εκ., σ. 142, εικ. 91
   ISBN 960-7036-69-7
   Maria Pantelidou Gofas
   Neolithic Attica (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 167) 1997
   20,5΅14 cms, 142 pp., 91 figs
   ISBN 960-7036-69-7
  12. Basil Ch. Petrakos
   Marathon - Archäologischer Führer (in German)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 172)
   1998 20΅14 cms, 6+129 pp., 105 figs
   ISBN 960-7036-74-3
  13. Maria Pantelidou Gofas
   Neolithic Attica (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 195)
   2000 20,5΅14 cms, 144 pp., 91 figs
   ISBN 960-7036-99-9
  14. Dora Vassilikou
   Mycenaean Signet Rings of Precious Metals with Cult Scenes (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 196)
   2000 20,5΅14 cms, 66 pp., 36 figs
   ISBN 960-8145-00-7
  15. Klaus-Valtin von Eickstedt
   Das Asklepieion im Piräus (in German)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 201)
   2001 20΅14 cms, 49 pp., 22 figs
   ISBN 960-8145-11-2
  16. Κlaus-Valtin von Eickstedt
   Tο Aσκληπιείον του Πειραιώς
   The Asklepieion at Piraeus
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 202)
   2001 20΅14 cms, 49 pp., 22 figs
   ISBN 960-8145-10-4
  17. Aναστάσιος K. Oρλάνδος
   Tα παλάτια και τα σπίτια του Mυστρά
   2000
   20΅14 εκ., σ. 196, εικ. 117
   ISBN 960-8145-12-O
   Anastasios K. Orlandos
   The Palaces and the Houses of Mystras
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 203)
   2000
   20΅14 cms, 196 pp., 117 figs
   ISBN 960-8145-12-O
  18. Hans Walter
   Die Leute von Alt-Ägina 3000-1000 v.Chr. (in German)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 204)
   2001
   20΅14 cms, 170 pp., 148 figs
   ISBN 960-8145-13-9
  19. Hans Walter
   The People of Ancient Aegina (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 205)
   2001
   20΅14 cms, 170 pp., 148 figs
   ISBN 960-8145-14-7
  20. Santo Tiné - Antonella Traverso
   Πολιόχνη. H αρχαιότερη πόλη της Eυρώπης
   Poliochni.  The Earliest Town in Europe
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 214)
   2001
   21΅15 cms, 80 pp., 61 figs
   ISBN 960-8145-23-6
  21. Santo Tiné - Antonella Traverso
   Poliochni. The Earliest Town in Europe (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 215)
   2001
   21΅15 cms, 80 pp., 61 figs.
   ISBN 960-8145-22-8
  22. Santo Tiné - Antonella Traverso
   Poliochni. La più antica città d’Europa (in Italian)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 216)
   2001
   21΅15 cms, 80 pp., 61 figs
   ISBN 960-8145-21-X
  23. Santo Tiné - Antonella Traverso
   Poliochni. Die älteste Stadt Europas (in German)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 217)
   2001
   21΅15 cms, 80 pp., 61 figs.
   ISBN 960-8145-20-1
  24. Γεώργιος Pεθεμιωτάκης
   Mινωικά πήλινα ειδώλια από την νεοανακτορική έως την υπομινωική περίοδο 2001
   20,7΅14,5 εκ., σ. 165, εικ. 152, 1 χάρτης
   ISBN 960-8145-29-5
   George Rethemiotakis
   Minoan Clay Figures from the Neopalatial to Subminoan Period
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 218)
   2001
   20,7΅14,5 cms, 165 pp., 152 figs, 1 map. ISBN 960-8145-29-5
  25. George Rethemiotakis
   Minoan Clay Figures from the Neopalatial to Subminoan Period (in English) (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 219)
   2001
   20,7΅14,5 cms, 163 pp., 152 figs, 1 map.
   ISBN 960-8145-28-7
  26. Πέτρος Γ. Θέμελης
   Ήρωες της αρχαίας Mεσσήνης
   2003
   21΅15 εκ., σ. ιβ΄ + σ. 81, 4 έγχρ. εικ. + 75 εικ. + σ. i-vii
   ISBN 960-8145-37-6
   Petros G. Themelis
   Heroes at Ancient Messene (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 226)
   2003
   21΅15 cms, ιβ΄ p. + 81 pp., 4 col. figs + 75 figs + i-vii p.
   ISBN 960-8145-37-6
  27. Petros G. Themelis
   Heroes at Ancient Messene (in English)
   (The Archaeological Society at Athens Library Series No. 227)
   2003
   21΅15 cms, ιβ΄ p. + 82 pp., 4 col. figs + 75 figs + i-vii p.
   ISBN 960-8145-38-4
  28. Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου
   Παντάνασσα Φιλιππιάδος
   (Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 251)
   2007
   14x20 εκ, σελ. 85
   ISSN 1105-7785
   ISBN 978-960-8145-65-8
  29. Αλκηστης Χωρέμη - Σπετσιέρη
   Τα νησία του Ιονίου Πελάγους κατά τους Ιστορικούς Χρόνους
   (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 269)
   Αθήναι 2011
   14Χ20 εκ. σ. 126
   ISSN 1105-7785
   ISBN 978-960-8145-83-2
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα