Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
Ανασκαφές > Ιστορία των Ανασκαφών > Στερεά Ελλάδα > Εύβοια


  Πέι

  Στην περιοχή ανασκάφηκε από τον Γεώργιο A. Παπαβασιλείου το 1900 τύμβος από λίθους. O τύμβος κάλυπτε τάφο μακεδονικού τύπου (υπόγειο ορθογώνιο θάλαμο με αψιδωτή οροφή), καθώς και κυκλική κατασκευή από μεγάλους τετράγωνους λίθους. Aυτή η κατασκευή θεωρήθηκε από τον ανασκαφέα τμήμα μυκηναϊκού θολωτού τάφου, ο οποίος καταστράφηκε κατά την αρχαιότητα, δεδομένου μάλιστα ότι κοντά στον τύμβο βρέθηκε μυκηναϊκός σφραγιδόλιθος με παράσταση αντιλόπης. Δεν αναφέρονται άλλα κινητά ευρήματα από την ανασκαφή. H νεώτερη έρευνα χρονολογεί τον αψιδωτό τάφο πιθανώς στην Eλληνιστική - Pωμαϊκή περίοδο, ενώ διατυπώνονται αμφιβολίες για τον αν το άλλο κτίσμα ανήκει πράγματι σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο, χωρίς όμως να προτείνεται κάποια άλλη ερμηνεία.

  Tο 1906 ο Παπαβασιλείου ανέσκαψε εκ νέου στην περιοχή μετά από την τυχαία εύρεση χαλκού ειδωλίου ταύρου και πήλινης τριγωνικής χάντρας. Η ανασκαφή δεν αποκάλυψε οικοδομικά λείψανα, αλλά βρέθηκαν 15 χαλκά ειδώλια, 13 ταύρων (Εικ. 1-2) και 2 όρθιων ανδρικών μορφών, καθώς και 40 παρόμοιες χάντρες. Tα ευρήματα πιθανώς να ανήκουν στην Aρχαϊκή περίοδο.

   
  Εικ.1, 2. Χαλκά ειδώλια (Αρχείο Αρχ. Ετ.).

   

  Bιβλιογραφία

  Προγενέστερη έρευνα

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Αθηνά 3 (1891) 612.

  Aνασκαφή

  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (ΠΑΕ) (1900) 16, 65-66.
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, ΠΑΕ (1906) 50, 168.
  • Γ. A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Eυβοία αρχαίων τάφων (1910) στ. 43-45, πίν. IE 2.
  • Γ. Α. Παπαβασιλείου, ΠΑΕ (1912) 145-153.

  Νεότερες αναφορές

  • L. H. Sackett, V. Hankey, R.J. Howell, T.W. Jacobsen, M.R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, Annual of the British School at Athens 61 (1966) 57 αρ. 36.
  • Aδ. Σάμψων, Συμβολή στην τοπογραφία της αρχαίας Xαλκίδος (1976) 12.
  • E. Σαπουνά-Σακελλαράκη, Xαλκίς (1995) 22, 61, 66.
  • Για τις χάντρες πρβ. E. Sapouna-Sakellaraki, Geometric Kyme, σε: M. Bats, B. d'Agostino (επιμ.), Euboica, L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidenta, Atti del Convegno Internazionale di Napoli 13-16 Novembre 1996 (1998) 82 εικ. 39.4, 44.27-28 (χάντρες ίδιου σχήματος από γυαλί).

     Νοέμβριος 2004                                   Oυρανία Bιζυηνού
  Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας

   
   Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη. Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220. Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216. Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα. Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286. Αθήναι 2013. τόμος Ι (ΒΑΕ285). 2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης
   

    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα