Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Περιοδικά
  Ο Μέντωρ τόμος 27, 2014 (τεύχη 107-110)

  Τεύχος 107

  • Πρὸς τοὺς Εταίρους: 1-14
  • Οἱ ὰπόψεις πού σχολιάζονται: 15-17
  • Στυλιανὸς Αλεξίου (1921-12 Νοεμβρίου 2013): 18-40

   

  Τεύχος 108

  • Πρὸς τους  Ἑταίρους: 41-42
  • Ή κληρονομιά τοῦ Εὐριπίδη στον εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμό: 43-47
  • Πρακτικὸ τῆς Α' Τακτικῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῆς 11 Μαΐου 2014: 48-71
  • Τὸ ἔργο τῆς Διευθύνσεως Έθνικου Αρχείου Μνημείων του Ύπουργείου Πολιτισμοῦ (1993-2006): 72-99

   

  Τεύχος 109

  • Πρὸς τους Έταίρους: 101
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ, Σπύρος Εὐστ. 'Ιακωβίδης (1922-2013): 103-110
  • ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΚΟΦΑ, Σπυρίδωνος Ε. Ίακωβίδου: «Ή Μυκηναϊκὴ Ακρόπολις τῶν Αθηνῶν» Αθὴναι 1962: 111-122
  • JOSEPH MARAN, Μυκηναϊκὲς ακροπόλεις. Ή συμβολὴ τοῦ Σπύρου ,Ιακωβίδη στὴν ἔρευνα καὶ τὴ μελέτη τους: 123-130
  • ΝΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Ή άνασκαφὴ της Περατὴς. Πενήντα χρόνια αργότερα: 131-160
  • ΝΑΝΝΩΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, Σπύρος Ίακωβίδης καὶ Σπυρίδων Μαρινάτος: 161-172
  • ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ίστορία δύο Πόλεων: Ή Ελευσίνα καὶ ή Αθηνα στὴν ὲποχὴ τοῦ Χαλκοῦ: 173-188
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Ό Σπύρος Ίακωβίδης στὴ Βοιωτία. Το χρονικο μιᾶς άρχαιολογικης δημιουργίας: 189-222
  • ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ, Ό Σπὐρος Ίακωβίδης στις Μυκὴνες (1958-2013): 223-258
  • ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΥΛΩΤΗ, Στοιχεῖα για τὴν τοιχογραφικὴ τέχνη στὴ μυκηναϊκὴ ἀκρόπολη τοῦ Γλᾶ: Ἀπὸ τὸ θραῦσμα στὴν ἀναπαράσταση - Η κινητικότητα ζωγράφων: 259-332.

   

  Τεύχος 110

  • Πρὸς τους Ἑταίρoυς: 333-335
  • Μιχαὴλ Β. Σακελλαρίου: 336-351
  • Ἐπικηδειος Μιχαὴλ Β. Σακελλαρίου: 352-353
  • Γεώργιος Δεσπίνης: 354-355
  • Ό Καταλογος τῶν ἀρχαϊκῶν γλυπτῶν τοῦ Έθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου: 356-358
  • Matti Egon Φίλη της Έταιρείας: 359-363
  • Ή γέννηση της Ύπηρεσίας: 364-379
  • Τα 150 χρόνια της Ἀρχαιολογικῆς Ύπηρεσίας: 380-413
  • Αθηνα Καλογεροπούλου: 414-424
  • Ή ανασκαφη τοῦ Κεραμεικοῦ: 425-431
  • Vincenzo La Rosa, Μόνον ένας απὸ τους 370: 432-438
  • Πρακτικὰ της Β' Τακτικης Συνέλευσης 2014: 439-440
  • Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο της Τριετίας 2014-2017: 441
  • Δωρεές: 441
  • Πρόγραμμα της Σχολῆς Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης 5 Νοεμβρίου 2014-11 Μαρτίου 2015: Ἀρχαῖος καὶ Μεσαιωνικὸς Ελληνισμός: 442-443
  • Περιεχόμενα τοῦ Είκοστοῦ Εβδόμου Τόμου τοῦ ΜΕΝΤΟΡΟΣ 2014: 444.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα