Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού»

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

   

  Αρ. Πρωτ. 950

   

   

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού»

  της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

   

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα

  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα. 

  Αρμόδια Υπάλληλος: κ. Ειρήνη Αρβανιτάκη                                

  Τηλ: 210-3609689

  Fax: 210-3644996                                                                                                             

  e-mail: secr@archetai.gr

  3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV : 30237300-Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής.

  4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV : 30237300-Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

  5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Κράτος. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2012ΣΕ01480022, κωδικός ΣΑΕ 0148

  6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των αρχαιολόγων, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και Σχολών, της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά του ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων, κα. Μέσω του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισμός αφορά σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ και εκτυπωτές για την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σαρωτές για την υποστήριξη της άμεσης παραγωγικής χρήσης και λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών.

  7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία) Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα.

  8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ, (€ 73.800) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €60.000 - ΦΠΑ :€ 13.800)

  9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: H χαμηλότερη τιμή

  10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σαν τελική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών.

  11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας  μέχρι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για παραλαβή των προσφορών.

  12. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.

  13. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα, 5ος όροφος.

  14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ένταξης και η οποία είναι η 30η Νοεμβρίου 2015.  Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες.

  15. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για ένα (1) μήνα από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  16. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο των ειδών περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

   17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. 

   

  Για την παραλαβή του τεύχους παρακαλούμε απαντήστε εδώ.

   

   

  Για την ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα