Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  Απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης με Κωδ. ΟΠΣ: 374135 και αντικείμενο έργου: Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες».

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αθήνα,  28/08/2015
  Α.Π. 585

  Πρός: Πίνακας Αποδεκτών

   

  Θέμα: Απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης με Κωδ. ΟΠΣ: 374135 και αντικείμενο έργου: Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες».

  Σχετ.: Η με ημερ. 27/07/2015 σχετικού email της εταιρείας SPECTRAtech SA


  Στο πλαίσιο διενέργειας του Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» , που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 374135 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα.  

  Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  Ερώτηση 1
  Αναφέρεται στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ένα τεμάχιο για  Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (επαγγελματική) με φακούς 24-200mm, και στις αναλυτικές προδιαγραφές δεν γίνεται καμία αναφορά. Συνεπώς δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, αλλά, μπορεί να ερμηνευτεί και ότι τελικά δεν απαιτείται. Παρακαλώ διευκρινίστε.


  Απάντηση 1
  Σχετικά με τις προδιαγραφές την Φωτογραφική Μηχανή, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται στην προσφορά τους, να ακολουθήσουν την σχετική αναφορά του Τεύχους Προκήρυξης όπου αναφέρεται η προμήθεια Φωτογραφικής Μηχανής (επαγγελματική) με φακούς 24-200mm.


  Ερώτηση 2
  Με την γενικότερη οικονομική κατάσταση δεν μπορούμε να λάβουμε προσφορές για τα τεχνολογικά συστήματα που απαιτούνται καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος όγκος εργασιών στις τράπεζες και καθυστερούν οι εκδόσεις εγγυητικών επιστολών. Παράλληλα, λόγω των αδειών και σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις οικονομικές συναλλαγές, σε πολλούς προμηθευτές υπάρχουν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Θα ήταν χρήσιμο να δοθεί μια σημαντική χρονική παράταση για την υποβολή ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε τα στοιχεία της προσφοράς και τα σχετικά δικαιολογητικά διότι με τις τρέχουσες συνθήκες είναι αδύνατο. Παρακαλώ διευκρινίστε.


  Απάντηση 2

  Έχει ήδη δοθεί.

   

  Ερώτηση 3
  Από την προκήρυξη δείχνει να ζητούνται τουλάχιστον 2 σαρωτές (scaners) και 2 book scanners, ένα manual και ένα robot. Οι προδιαγραφές όμως είναι κοινές (σελ. 113) και δεν είναι δυνατόν να προκύψουν δύο διαφορετικά είδη book scaners και σαρωτές, από κοινές προδιαγραφές. Παρακαλώ διευκρινίστε.

  Απάντηση 3
  Σχετικά με τις προδιαγραφές για οποιοδήποτε προσφερόμενο σαρωτή (scanner), οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού  να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα C.3.7 Σαρωτές του Τεύχους Προκήρυξης.

   


  Εκ Μέρους της Διοίκησης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

  Βασίλειος Πετράκος

   

  Γενικός Γραμματέας
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα