Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού»

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Αθήνα, 28/07/2015

  Α.Π. 532

  Θέμα: Απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης με Κωδ. ΟΠΣ: 374135 και αντικείμενο έργου: Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες».

  Σχετ.: Το από 27/07/2015 σχετικό email της εταιρείας SPECTRAtech SA

  Στο πλαίσιο διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισμού για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» , που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 374135 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα.
  Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  Κατόπιν υποβολής αιτημάτων υποψηφίων αναδόχων, περί παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, αποφάσισε την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών των υποψηφίων, όπως αυτή ορίσθηκε στο Μέρος Β, πεδίο Β.1.6 «Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών» της ως άνω Προκήρυξης, «….το αργότερο μέχρι τις 31/7/2015», μεταθέτοντάς την για την 1/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Πανεπιστημίου 22, ΤΚ 1062 Αθήνα, στην Γραμματεία, 5ος όροφος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω Διακήρυξη.

  Αντίστοιχα παρατείνεται και η προθεσμία για τις διευκρινήσεις.

  Ο Γενικός Γραμματεύς

  Βασίλειος Χ. Πετράκος
  Υπεύθυνος Έργου
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα