Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  Διευκρίνιση επί των όρων της διακήρυξης με Κωδ. ΟΠΣ: 374135 και αντικείμενο έργου: Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες».

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αθήνα,  24/07/2015
                                                                Α.Π. xxxx

  Πρός: Πίνακας Αποδεκτών

  Θέμα: Απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης με Κωδ. ΟΠΣ: 374135 και αντικείμενο έργου: Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες».

  Σχετ.: Η με ημερ. 23/07/2015 σχετικού email της εταιρείας SPECTRAtech SA

  Στο πλαίσιο διενέργειας του Πρόχειρος διαγωνισμός για το Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» , που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 374135 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα.  
  Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  Ερώτηση 1
  Παρακαλώ διευκρινίστε ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού και όχι την ευρύτερη ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος.

  Απάντηση 1
  H συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα φιλοξενήσει τα παραδοτέα του Υποέργου 2 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» ενταγμένης στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

  Συνεπώς να θεωρηθεί οτι η εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού θα απαιτήσει την συνεργασία με τον Ανάδοχο του Υποέργου 2.


  Εκ Μέρους της Διοίκησης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

  Βασίλειος Πετράκος

  Γενικός Γραμματέας
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα