Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ δεύτερης ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το Υποέργο 3

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

   

  Αρ. Πρωτ. 456

   

   

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

   

   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού»

  της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα

  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα.  

  Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ειρήνη Αρβανιτάκη                                              

  Τηλ/νο: 210-3609689

  Fax: 210-3644996                                                                                                             

  e-mail: secr@archetai.gr

   

  3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV : 30237300-Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής.

  4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Κράτος. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2012ΣΕ01480022, κωδικός ΣΑΕ 0148

  5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των αρχαιολόγων, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και Σχολών, της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά του ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων, κα. Μέσω του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισμός αφορά σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ και εκτυπωτές για την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σαρωτές (book scanners ρομποτικούς και συμβατικούς) για την υποστήριξη της άμεσης παραγωγικής χρήσης και λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών.

  6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία) Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα.

  7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων Ευρώ, €93.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €75.609,76 - ΦΠΑ :€17.390,24)

  8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητα των δαπανών η οποία ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2105.

  9. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Óπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο με ισχύ μέχρι την επιστροφή της ή αορίστου διάρκειας και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια Ευρώ, (€4.800,00).

  10.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα ενάριθμο κωδικό 2012ΣΕ01480022 από τη ΣΑΕ 0148. Η ημερομηνία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30 Οκτωβρίου 2015.

  11.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ, Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Άρθρο B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του τεύχους προκήρυξης. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των ∆ιαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του τεύχους προκήρυξης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι από το ΔΣ της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

  12.ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο και όπως ορίζονται στο άρθρο B.2.6   Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του τεύχους προκήρυξης.

  13.ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην παράγραφο 21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατωτέρω.

  14. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή Διαδικασία
- Πρόχειρος (Με Δημοσίευση) Διαγωνισμός

  15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και ειδικότερα για τη Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β.4.1.4. του τεύχους προκύρηξης.

  16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σαν τελική προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 , Ώρα 12:00 μ.μ.

  17.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

  18.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για παραλαβή των προσφορών.

  19.ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.

  20. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας, υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 (ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971).


  21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α ́ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, όπως αναλύονται στο τεύχος προκύρηξης. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.

  22.ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

  23. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, Ώρα 13:00 στα γραφεία της «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα. στον 5ο όροφο.


  24. Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.archetai.gr) και έχει δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο στις 27-06-2015. (Εφημερίδες: Αυγή, Ηχώ των Δημοπρασιών και Εφημερίς των Δημοπρασιών και Πληστηριασμών)       

  Για την ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος
  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

  Για την παραλαβή του τεύχους παρακαλούμε απαντήστε εδώ.
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα