Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διακηρύξεις
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   
  Αθήνα, 26 Μαϊου 2014

   

   

   

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

  Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

   

   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2:

  «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.»  της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»  με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

   

  1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα

  2.        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα.  

  Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ειρήνη Αρβανιτάκη                                      

  Τηλ/νο: 210-3609689

  Fax: 210-3644996                                                                                                     

  e-mail: secr@archetai.gr

  3.     ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες.

  4.        ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Κράτος. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2012ΣΕ01480022, κωδικός ΣΑΕ 0148

  5.          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες», αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των αρχαιολόγων, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και Σχολών, της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά του ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων, κα.

  Οι ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε: 

  Α) Τεκμηρίωση και διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχει υλοποιήσει αλλά και υλοποιεί η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, και άλλων συναφών πηγών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο (ερευνητικών, βιβλιογραφικών) σε θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας,

  Β) Ενσωμάτωση της Ιστορικής Μνήμης και ανασκαφικών δεδομένων, μέσα από την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των αρχειακών πόρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας η οποία στα 172 χρόνια λειτουργίας της κατέχει ένα μοναδικό αρχείο ανασκαφικών δεδομένων και ερευνών το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε αρχαιολόγο, σπουδαστή, ερευνητή, δημόσιο φορέα, κα.Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:

  Ø  Συλλογή, οργάνωση των αρχαιολογικών πηγών, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του αρχειακού υλικού και του περιεχομένου

  Ø  Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχομένου που διαθέτει η ΑΕ

  Ø  Υλοποίηση του Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών

  Ø  Ανοικτά δεδομένα και διαχείριση δικαιωμάτων

  Ø  Δράσεις Δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της πράξης και την ανάδειξη της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Ø  Προμήθεια εξοπλισμού

  Το παρόν έργο  αφορά στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία του επιλεγμένου υλικού, στην

  ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών της πράξης, στην εκκαθάριση και διαχείριση των

  πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού και στις ενέργειες δημοσιότητας που θα πραγματοποιηθούν

  για την κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.

  Αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω:

  • Ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων με χρήση book scanner υψηλής ποιότητας.
  • Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) με σκάνερ μεγάλου τονικού εύρους και υψηλής ανάλυσης.
  • Φωτογράφιση όπου απαιτείται (π.χ. χάρτες)
  • Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με ειδικό σκάνερ υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Την κατασκευή του αποθετηρίου
  • Κατασκευή της υπηρεσίας σημασιολογικών συμπερασμών
  • Κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων για πολιτιστικό τουρισμό
  • Κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων για εκπαίδευση
  • Κατασκευή της υπηρεσίας συλλογικής μεταγραφής τεκμηρίων (crowd sourcing)
  • Καταγραφή των δικαιωμάτων επί των έργων προς ψηφιοποίηση
  • Δημιουργία διαδικασιών εκκαθάρισης, εμπλουτισμό σχήματος βάσης με στοιχεία που αφορούν στην εκκαθάριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Λήψη αδειών που αφορούν στη διάθεση ψηφιακών αντιγράφων αρχαιολογικού υλικού
  • Αξιολόγηση των πιθανών πολιτικών διάθεσης περιεχομένου και επιλογή των αδειών πρόσληψης και διάθεσης του περιεχομένου
  • Προσδιορισμός συστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων στον κύκλο ζωής του ψηφιακού υποκατάστατου
  • Προωθητικές ενέργειες προβολής των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ειδικού και ευρύτερου κοινού, και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. ΥΠΑΙΘΠΑ, αρχαιολόγοι,  ερευνητές, υπάλληλοι πολιτισμικών φορέων, εκπαιδευτική κοινότητα, κα)

  Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα δημιουργηθούν επίσης οι εξής ψηφιακές υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία καταλόγου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος (δυνατότητες σημασιολογικής αναζήτησης): Επίπεδο 2
  • Υπηρεσία συλλογικής επιμέλειας και συλλογικής μεταγραφής: Επίπεδο 3

  6.        ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία) και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την προκήρυξη και την απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 στο ΕΠ ΨΣ


  7.        ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα Ευρώ, (752.950,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €612.154,47 – ΦΠΑ : 140.795,53€)

  8.        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.


  9.        ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου  (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο με ισχύ μέχρι την επιστροφή της ή αορίστου διάρκειας και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.

  Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τριάντα εφτά χιλιάδες και εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (37.647,50 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  10.     ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ.


  11.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ

  12.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί, ενώσεις-κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

  13.     ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ

  14.     ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ

  15.     ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτός Διεθνής   με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

  16.     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Tην οικονομικά συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης της πράξης 151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ.


  17.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 / 07 / 2014 , Ώρα 12 μ.μ.

  18.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

  19.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Επίσης, θα υπάρχει διαδικασία παραλαβής δειγμάτων από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τον  προγραμματισμό της συνάντησης.

  20.     ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή: τριάντα εφτά χιλιάδες και εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά, € 37.647,50

  21.     ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.

  22.     ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας, υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 (ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971).


  23.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α ́ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, όπως αναλύονται στο τεύχος προκύρηξης. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.

  24.     ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

  25.     ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/07/2014 12:00, στα γραφεία της «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Αρχαιολογική Εταιρεία), Πανεπιστημίου 22, TK 106 72 - Αθήνα. στον 5ο όροφο.

  Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.archetai.gr) και έχει αποσταλεί για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο στις 27/05/2014 και στην εφημερίδα της Ε.Ε στις 26/05/2014.

  Για την ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   

   

  Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

   

   

  Για την παραλαβή των τευχών παρακαλούμε απαντήστε εδώ.

  Σχετικά αρχεία
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα