Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις
Διασυνδέσεις
Επικοινωνία



Ο ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
Δημοσιεύσεις > Μονογραφίες > Αναλυτικά




  Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη. Τόμοι Ι και ΙΙ (ΒΑΕ285,286)

  Σ. Δάκαρη, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδη

  Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης.
  Των ανασκσφών Δ. Ευαγγελίδη

  Τόμος Ι. Επίγραφές 1-2220
  Τόμος ΙΙ. Επιγραφές 2221-4216

  Επιμέλεια Σωτήρη Τσέλικα
  Ευρετήριο Γεωργίου Παπαδόπουλου

  Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 285, 286 
  Αθήναι 2013

  τόμος Ι (ΒΑΕ285)
  21Χ28 εκ. σ. 512
  ISSN 1105-7785 
  ISBN 978-618-5047-07-8

  τόμος ΙI (BAE286)
  21Χ28 εκ. σ. 601
  ISSN 1105-7785 
  ISBN 978-618-5047-08-5

   

  Δημοσίευμά μας γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπερήφανη ἡ Ἑταιρεία καὶ πρέπει νὰ εἶναι ὑπερήφανοι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι, εἶναι τὸ ἔργο τριῶν προσώπων ποὺ δὲν βρίσκονται στὴ ζωή. Τοῦ Σωτήρη Δάκαρη, τῆς Ἰουλίας Βοκοτοπούλου καὶ τοῦ Τάσου Χριστίδη μὲ τίτλο Τὰ χρηστήρια ἐλάσματα τῆς Δωδώνης  τῶν ἀνασκαφῶν Δημητρίου Εὐαγγελίδη.

  Πρόκειται γιὰ τὴ συστηματικὴ δημοσίευση σὲ δύο τόμους 1127 σελίδων, τῶν χρηστηρίων ἐπιγραφῶν χαραγμένων σὲ μολύβδινα ἐλάσματα τὰ ὁποῖα βρέθηκαν στὶς ἀνασκαφὲς τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς στὴ Δωδώνη ἀπὸ τὸν Δημήτριο Εὐαγγελίδη. Ἡ προσπάθεια σύνταξης τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἄρχισε τὸ 1982 μὲ τὸν καθαρισμό, συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφιση τῶν χιλιάδων ἐλασμάτων, τὴν ἀνάγνωση τῶν 4.216 χαραγμένων ἐπιγραφῶν καὶ τὸν σχολιασμό τους. Ἡ κακὴ μοῖρα πῆρε καὶ τοὺς τρεῖς συντελεστὲς πρὶν προλάβουν νὰ παραδώσουν τὸ ἔργο τους. Στὶς 25 Αὐγούστου 1995 ἀπέθανε ἡ Ἰουλία Βοκοτοπούλου, στὶς 6 Δεκεμβρίου 1996 ὁ Σωτήρης Δάκαρης καὶ στὶς 26 Δεκεμβρίου 2004 ὁ Τάσος Χριστίδης. Χάρη στὶς φροντίδες τοῦ «Ἱδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη» στὴ Θεσσαλονίκη, τοῦ Διευθυντοῦ του κ. Γιώργου Παπαθανασίου καὶ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Τάσου Χριστίδη κυρίας Λευκῆς Χριστίδη παραδόθηκε στὴν Ἑταιρεία τὸ ἠλεκτρονικὸ χειρόγραφο ὅπως τὸ εἶχε διαμορφώσει ὁ Τάσος Χριστίδης. Μὲ τὴν ἐπιμέλεια στὴν ἀρχὴ τοῦ καθηγητοῦ κ. Κυριάκου Τσαντσάνογλου καὶ κατόπιν, ἕως τὸ τέλος, τοῦ φιλολόγου κ. Σωτήρη Τσέλικα τὸ ἔργο ἔλαβε τὴν τελικὴ μορφή του, αὐτὴν ποὺ δημοσιεύτηκε, μὲ τὴ συνεχῆ φροντίδα ἐδῶ στὴν Ἑταιρεία τῆς κυρίας Ἠλέκτρας Ἀνδρεάδη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, ὁ ὁποῖος καὶ συνέταξε τὸ ἐπιστημονικὸ εὑρετήριο τοῦ ἔργου ἔκτασης  140 σελίδων.

  Τὸ χειρόγραφο δόθηκε στὸ τυπογραφεῖο τὸ 2005. Ἡ τυπογραφικὴ ἐργασία διήρκεσε ὀκτὼ χρόνια γιὰ νὰ γίνει τὸ βιβλίο ὅπως θέλαμε, ὅσο εἶναι δυνατὸν γιὰ τέτοια μεγάλα ἔργα, ὅταν οἱ δημιουργοί τους δὲν ὑπάρχουν. Χρειάστηκαν συνολικὰ 31 χρόνια, μιὰ ὁλόκληρη γενεά, γιὰ νὰ συνταχθεῖ τὸ ἔργο καὶ νὰ τυπωθεῖ. Ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνο βγαίνει ἕνα δίδαγμα γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ Συμβούλιο τῆς Ἑταιρείας εἶναι ὑπερήφανο. Παρὰ τὶς ἀντιξοότητες, τὶς οἰκονομικὲς δυσχέρειες, τοὺς θανάτους τῶν δημιουργῶν τοῦ ἔργου, τὶς σημαντικὲς δαπάνες ἕως τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκτύπωσης, μάλιστα σὲ χρόνια δίσεχτα καὶ δυστυχῆ, τὸ ἔργο ὁλοκληρώθηκε γιατὶ τῆς Ἑταιρείας μία εἶναι ἡ πολιτική της, ἐκείνη τῶν ἱδρυτῶν της τὸ 1837 ποὺ ἀταλάντευτα ἐφαρμόζει: «ἐν γένει νὰ πλουτισθῇ ἡ Ἐπιστήμη ὅ,τι πλεῖστον καὶ ὅ,τι τάχιστον». Καὶ τὸν σκοπὸ αὐτὸν δὲν τὸν ἀλλάζει καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι πάντα νέα καὶ σύγχρονη, καὶ δὲν μοιάζει οὔτε συγγενεύει μὲ τὴν κοσμικὴ ἀρχαιολογία ὅπως τὴν ἐμφανίζουν τὰ ἐφήμερα δημοσιογραφικὰ δημοσιεύματα.

  Περιέγραψα πολὺ σύντομα τὸ ἱστορικὸ τῆς δημιουργίας τοῦ ἔργου. Περισσότερα θὰ βρῆτε στὸν πρόλογό του καὶ ἀκόμη περισσότερα ἄν τὸ ξεφυλλίσετε καὶ τὸ μελετήσετε. Στὸν πρόλογο ἀναφέρονται ὅλοι ὅσοι ἐργάστηκαν, ὅσοι πάσχισαν καὶ συνέβαλαν στὸ νὰ γίνει τὸ βιβλίο ποὺ ἀποτελοῦσε αἴτημα ἐπιστημονικὸ καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωση τῆς Ἑταιρείας ἡ ὁποία δὲν μποροῦσε νὰ ἀφίσει νὰ χαθεῖ στὴ λήθη ὁ κόπος καὶ ἡ γνώση τόσων συνεργατῶν της.

  Τοῦ βιβλίου ἡ κυκλοφορία θὰ καθυστεροῦσε ἀκόμη ἀλλὰ χάρη στὴν οἰκονομικὴ συμβολὴ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ διὰ τῆς Γενικῆς Γραμματέως κυρίας Λίνας Μενδώνη, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διὰ τῆς Συγκλήτου της, καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Πέτρος Χάρης» καὶ τοῦ Προέδρου της Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Θανάση Βαλτινοῦ, φθάσαμε στὸ τέρμα τῆς προσπάθειας δικαιώνοντας τοὺς κόπους καὶ τὸ ὅραμα τῶν συγγραφέων του ποὺ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἐκπλήρωση τοῦ ἐθνικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας.




    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα