Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 
Kεντρική σελίδα
H εταιρεία
Σκοπός
Ίδρυση
Ιστορία
Διάρθρωση
Πρόσωπα της Εταιρείας
Χορηγοί
The Archaeological Society Foundation
Επιστημ. Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Ωράριο λειτουργίας
Ανασκαφές
Πρόσφατες Ανασκαφές
Ιστορία των Ανασκαφών
Αναστηλώσεις
Μουσεία
Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
ΕΣΠΑ
Διακηρύξεις
Διασυνδέσεις
ΕπικοινωνίαΟ ΜΕΝΤΩΡ
3μηνιαία έκδοση
 

Copyright © 2003
Η Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία
All rights reserved

σχεδίαση & ανάπτυξη από:
 
ΕΣΠΑ > Διαβουλεύσεις
  Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο:«Ψηφιοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου» της Πράξης:«Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135

  Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

  Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο:
  «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου»
  της Πράξης:
  «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία,
  Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»
  με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου» της ενταγμένης στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ: 374135.

  Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα ένα χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα Ευρώ, (151.950,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 123.536,59€ - ΦΠΑ : 28.413,41€).

  Μέσω του έργου θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση και επεξεργασία του συνόλου του ανωτέρω επιλεγμένου υλικού σύμφωνα με σαφώς ορισμένες προδιαγραφές ανάλογα με το είδος και τη μορφή του τεκμηρίου, καθώς και την ποιότητα του χαρτιού για κάθε έντυπο τεκμήριο του αρχείου.

  Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι μελλοντικές. Στόχος είναι η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη της ψηφιοποίησης για το ίδιο υλικό. Μετά την καταγραφή του υλικού και πριν την διαδικασία της ψηφιοποίησης, συντάσσεται συνοπτικός οδηγός καλής χρήσης του υλικού έτσι ώστε να αποφευχθεί η κακή μεταχείριση του από το προσωπικό που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης ενδεικτικά περιλαμβάνει

  • Ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων με χρήση book scanner υψηλής ποιότητας.
  • Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) με σκάνερ μεγάλου τονικού εύρους και υψηλής ανάλυσης.
  • Φωτογράφιση όπου απαιτείται (π.χ. χάρτες)
  • Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με ειδικό σκάνερ υψηλής ποιότητας και ανάλυσης.

  Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/10/2012 έως 15/10/2012.

  Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

  RFP-YP2_P31_AE.PDF

  Υπόδειγμα Υποβολής σχολίων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@archetai.gr
    Ανακαλύψτε τους χώρους ανασκαφών και μελετών της Εταιρείας
   

   
   Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΗΣ KΑΣΤΟΡΙΑΣ (12ος-16ος αἰώνας) (BAE317), Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2018, 24,5 Χ 33,5 ἑκ., σ. 608, εἰκ. 290, ISBN 978-618-5047-38-2
    

  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, εγγραφείτε στο μηνιαίο δελτίο ενημέρωσης.
   


    Βοήθεια χρήσης | Χάρτης πλοήγησης | Όροι χρήσης | Δικαιώματα